Энэ хуудсан дээрээс та бидний платформын гол үйлчилгээнүүдтэй танилцах боломжтой.

  • Ерөнхий Мэдээлэл

    Энэ хэсгээс стратеги нийлүүлэгчдийн дансны мэдээлэл болон график дээрх сигналуудыг харна.
    Эндээс та стратеги нийлүүлэгчийн дансны үлдэгдэл, цэвэр ашиг, ашиг/алдагдал болон маржин тус бүртэй танилцах боломжтой. Түүнчлэн та график бүр дээр арилжаа тус бүрийг харах боломжтой.
  • Захиалга

    Энэ хэсгээс та арилжаалагчийн захалга тус бүрийн шууд мэдээллийг харж болно.
    Эндээс та стратеги нийлүүлэгчийн нээлттэй болон хаагдсан захиалгуудын цогц мэдээллийг олно.