This section provides definitions for key terms used in forex and automated trading. It is essential reading for users seeking to understand the language of the market.

 • A

  • Автоматаар хийгддэг худалдан авах, зарах захиалга буюу сигнал өгөхөд компьютер системийг ашиглахыг хэлнэ. Үүнийг мөн "алгоритмын арилжаа", "хар хайрцагны арилжаа" болон "роботын арилжаа" гэж нэрлэдэг.

  • Нийт ашгийг ашигтай арилжааны тоонд хуваасан дүн. (USD-ээр)

  • Арилжааг барьсан дундаж хугацаа, (цагаар)

  • Нийт алдагдлыг алдагдалтай арилжааны тоонд хуваасан дүн (USD-ээр)

 • B

  • Аливаа валютын хослолын зах зээлийн авах үнэ. Суурь валютыг энэ үнээр зарах боломжтой.

  • Хоёр дахь валюттай харьцуулахад хэр үнэ цэнэтэйг илтгэх үнийн санал дээрх эхний валют

 • C

  • Хууль ёсны төлбөрийн хэрэгсэл, арилжаа хийх үндэс болгон ашигладаг төв банк эсвэл засгийн газраас гаргасан мөнгө.

  • Хооронд нь ханш тогтоох хоёр валют; жишээлбэл GBP/USD

  • Валютын нэрийг товчилсон симбол. Түгээмэл ашиглагддаг симболууд нь:
   AUD - Австрали Доллар
   CAD - Канад Доллар
   EUR - Евро
   JPY - Япон nен
   GBP - Их Британий Фунт
   CHF - Швейцарь Франк

 • D

  • Систем анхны сигналаа өгснөөс хойш өнгөрсөн өдрүүд

 • F

  • Энэ нь гадаад валютын арилжаа буюу нэг валютыг өөр нэгэн валютаар арилжихыг хэлнэ. Форекс арилжаа нь мянга мянган банкны сүлжээгээр дамжин явагддаг байна.

  • Форекс арилжаа нь 24 цагийн турш нээлттэй байдаг. Токио, Лондон болон Нью-Йоркийн арилжааны хуваариар ажилладаг

 • H

  • Аливаа системийн арилжааны гүйцэтгэлийн таамагласан үр дүн. Энэ үр дүнд ямар нэгэн бодит данс хүрнэ гэсэн баталгаа байхгүй. Зах зээл үргэлж хэлбэлзэж байдаг тул бодит үр дүн болон таамагласан үр дүнгийн хооронд ялгаа гарч болзошгүй. Демо данс дээрх бүх сигнал болон арилжааг таамаглал гэж үздэг.

  • Нэг позиц нь нөгөө позицийн эрсдлийг бууруулах байдлаар хэд хэдэн позиц нээх.

 • I

  • Анхны хадгаламж нь ирээдүйн гүйцэтгэлийн баталгаа болох албан тушаалд орох шаардлагатай.

 • L

  • Зах зээлийн ханш ашигтай байршилд очиход арилжааг хаах урьдчилсан захиалга.

  • Гүйлгээнд ашигласан мөнгөн дүнгийн шаардлагатай барьцаа хөрөнгийн харьцаа; Үүнийг мөн маржин гэж нэрлэдэг.

  • Арилжсан хэмжээг илэрхийлэх арилжааны нэгж

  • Хамгийн их алдагдалтай арилжаа (USD)

  • Хамгийнн ашигтай арилжааны олсон ашиг.

 • M

  • Албан тушаал хаших барьцаа хөрөнгө. Худалдаачдын тавьсан маржингийн хэмжээ нь тэдний хөшүүргийг тодорхойлдог.

  • Үйлчлүүлэгчийн эсрэг байр сууриа алдсан албан тушаалын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахын тулд брокер, дилерээс нэмэлт мөнгө эсвэл бусад барьцаа авах хүсэлт.

  • Тендер, үнийн аль алиныг нь тогтмол хэлдэг, аливаа санхүүгийн хэрэгслийн хувьд хоёр талт зах зээл гаргахад бэлэн байдаг дилер.

  • Арилжааны систэм дээр нэг хослолд нэгэн зэрэг нээж болох хамгийн олон позицийн тоо. Жишээлбэл MP нь 6 бол тухайн рослол дээр нэгэн зэрэг 6 арилжаанд орох боломжтой юм.

  • Системийн арилжаих явц дахь нэг оройгоос дараагийн ёроол хүртэлх дээд хэмжээ. Энэ нь тухайн системийн эрсдлийг илтгэнэ.

 • P

  • Валютын ханшны хамгийн бага нэгж. Ихэнхи тохиолдолд энэ нь цэгийн дараах 4 дэх оронг хэлдэг, ж.нь 0.0001. "Пойнт" гэж мөн хэлдэг.

  • Аль нэг валютын нийт цэвэр эзэмшил.

  • Аливаа гүйлгээ хийхэд нээлтийн үнэ ба одоогийн үнийг захиалгийн лотийн хэмжээний тоогоор үржүүлсэн дүн. Эерэг утга нь ашгийг, хасах тоо нь алдагдлыг илэрхийлнэ. Үүнийг P/L ба Gain/Loss гэж нэрлэдэг.

  • Хувь хүн болон байгууллагын эзэмшдэг хөрөнгө оруулалтуудын багц. DupliTrade платформ дээр энэ нь тухайн харилцагчийн ашигладаг системүүд юм.

  • Автоматжуулсан арилжааны хувьд энэ нь нийт ашиг, хуримтлуулсан пип гэх мэт үзүүлэлтүүдийн хэлнэ

  • Нийт ашгийг нийт алдагдалд хуваасан дүн

  • Системийн 100,000-ийн хэмжээгээр арилжсан нийт ашиг эсвэл алдагдал.

  • Нийт ашгийг нийт арилжаанд хуваасан дүн

 • Q

  • Аливаа валютын хослолын зах зээлийн авах болон зарах үнийн мэдээлэл

 • R

  • The simultaneous closing of an open position for the day's value date and the opening of the same position for the next day's value date at a price reflecting the interest rate differential between the two currencies.

  • Аливаа валютыг өөр нэгэн валютаар худалдан авах үнэ

  • Эрсдлийн хэмжээг зохицуулах зорилготой аливаа санхүүгийн болон арилжааны техник

  • Тодорхой хэмжээний валют худалдаж авах, худалдах; Үүнийг дугуй эргэлт гэж нэрлэдэг.

  • Техникийн анализийн арилжаачдын зарна гэж дүгнэсэн тодорхой ханшийн дээд хязгаар; энэ нь дэмжлэгийн эсрэг ойлголт юм.

  • Сөрөх стратеги нь ямар нэгэн стратегийн өгж буй сигналаас сөрж арилжаанд орох стратеги юм.

  • Системийн нийт ашгийг дээд бууралтын хэмжээнд хуваасан дүн. Энэ утга нь өндөр байх тусмаа сайн

 • S

  • Валютын хослолын авах болон зарах үнийн хоорондох зөрүү

  • Брокер, банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад гаргадаг ямар нэгэн валютыг зарах захиалга.

  • Суурь валютыг зарах тохиолдолд тухайн позицийг short гэж нэрлэдэг. Энэ төрлийн арилжааг хийснээр суурь валютын үнэ унахад ашиг олдог.

  • Авах үнээс өндөр үнээр авах болон зарах үнээс бага үнээр зарах төрлийн захиалга. Ханш хөллөж буй чиглэлдээ үргэлжлэнэ гэж үзсэн тохиолдолд ийм захиалга өгдөг.

  • Зах зээлийн ханш тодорхой хэмжээний алдагдалтай байршилд очиход арилжааг хаах урьдчилсан захиалга.

  • Нээлттэй арилжааг нэг шөнийн дотор явуулсан тохиолдолд төлбөр төлдөг

  • Техникийн анализийн арилжаачдын худалдан авна гэж дүгнэсэн тодорхой ханшийн дээд хязгаар; энэ нь эсэргүүцлийн эсрэг ойлголт юм.

  • Арилжааны стратегийг бүтээсэн хувь хүн ба байгууллага

  • Тодорхой зарчмаар ажилладаг компьютер системийн гаргасан авах болон зарах дохионууд. Автоматжуулсан арилжаанд сигналуудыг арилжаалагчийн гар оролцоогүйгээр гүйцэтгэдэг.

  • Компьютерийн код дээр бичигдсэн авах болон зарах сигнал дамжуулдаг тодорхой дүрэм бүхий программууд болон алгоритмууд.

  • Системйн платформд нэмэгдсэн огноо

 • T

  • Графикийн зүй тогтол, инднкаторын сигналууд, арилжсан хэмжээ зэрэг хүчин зүйлсээс зах зээлийн үнийн хөдөлгөөнийг таамаглах анализийн төрөл. Эдийн засгийн мэдээлэл ашигладаггүйгээрээ суурь анализаас ялгардаг.

  • Арилжааг хаах үнэ нь илүү ашигтай байрлал руу хөдлөх эсэхийг тохируулдаг, стоп-лосс захиалгад дагалдах тохиргоо.

  • Ханшийн дээш, доош хамгийн бага өөрчлөлт.

  • Тодорхой хугацааны туршид хийгдсэн бүх гүйлгээний нийт мөнгөн дүн; үүнийг эзлэхүүн гэж бас нэрлэдэг.

 • W

  • Ашигтай арилжааны нийт арилжаанд эзлэх хувь