Нээлттэй арилжаанууд

Энэ буланд арилжаачдын нээлттэй позицуудын шууд мэдээлэл байна

Мэдээлэлд:

 • Систем – системийн нэр.
 • Тасалбар - позицийн арилжааны тасалбарын дугаар
 • Авах/зарах - арилжааны төрөл
 • Хэмжээ - арилжааны хэмжээ
 • Open - Нээсэн ханш
 • Stop - алдагдлийн лимит хэмжээ
 • Limit - ашгийн лимит хэмжээ
 • Ханш - Арилжааг одоо хаах ханш
 • Свап - Арилжааг хонуулахад өгөх шимтгэл
 • P/L - Пипээр илэрхийлсэн аишг/алдагдал
 • Нийт P/L - дансны валютын ашиг/алдагдал
 • Нээсэн цаг - Арилжааг нээсэн цаг

Хүснэгтйн доор та нээлттэй арилжаануудын авах болон зарах P/L болон нийт ба цэвэр P/L гэх мэт мэдээллийг харна.

Хаалттай позицууд

Энэ буланд арилжаачдын хаагдсан позицуудын шууд мэдээлэл байна

Мэдээлэлд:

 • Дугаар – позицийн арилжааны тасалбарын дугаар
 • Симбол - арилжаалагдсан хөрөнгийн нэр
 • Авах/зарах – арилжааны төрөл
 • Хэмжээ – арилжааны хэмжээ
 • Open - Нээсэн ханш
 • Нээсэн цаг - Арилжааг нээсэн цаг
 • Close – Хаасан ханш
 • Хаасан цаг – Арилжааг хаасан цаг
 • Свап - Арилжааг хонуулахад өгөх шимтгэл
 • P/L - Пипээр илэрхийлсэн аишг/алдагдал
 • Нийт P/L - дансны валютын ашиг/алдагдал
 • Эрсдлийн удирдлага - Цэвэр ашгийг арилжааны хугацаанд хүлээсэн нийт алдагдалд харьцуулсан харьцаа.
 • Амжилттай % - Нийт арилжаанаас ашигтай арилжааны хувь.
 • Хөшүүрэг - Дансны үлдэгдлийг таны арилжаанд оролцож болох нийт хэмжээнд харьцуулсан харьцаа. Өндөр хөшүүрэг ашиглах тусам таны боломжит ашиг/алдагдлын хэмжээ нэмэгдэж илүү эрсдэлтэй болно.

Хүснэгтйн доор та нийт хэмжээ, свап, цэвэр болон нийт ашиг гэх мэт мэдээллийг харна.

Нээлттэй позицийн тойм

Энэ хэсэгт нээлттэй арилжаануудын шууд мэдээлэл байрлана

Мэдээлэлд:

 • Симбол - арилжаалагдсан хөрөнгийн нэр
 • Зарах P/L - Зарах арилжаануудын P/L
 • Зарах хэмжээ - Зарах арилжааны хэмжээ
 • Зарах Дундаж - Зарах арилжааны дундаж ханш
 • Авах - Одоогийн авах ханш
 • Зарах - Одоогийн авах ханш
 • Авах Дундаж - Авах арилжааны дундаж ханш
 • Авах Хэмжээ - Авах арилжааны хэмжээ
 • Авах P/L - Авах арилжаануудын P/L
 • Хэмжээ - Нийт арилжиж буй хэмжээ
 • Нийт P/L - Нийт ашиг/алдагдал
 • Цэвэр P/L - Нээлттэй болон хаагдсан арилжаануудын цэвэр ашиг/алдагдал

Хүснэгтйн доор та нээлттэй арилжаануудын авах болон зарах P/L болон нийт ба цэвэр P/L гэх мэт мэдээллийг харна.