Wave Арилжааны cистем

Wave is a fully automated trading strategy that trades solely on the EURUSD pair. Trades are AI based and are conducted by using multiple entry indicators. Wave operates risk management mechanisms which are set to intervene in extreme market conditions. Trading activity is constantly monitored by the strategy operator.

Эхэлсэн огноо: 2021-06-30 Арилжааны давтамж: 600-800 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EURUSD
Арилжаачдын төрөл: Technical Арилжааны арга барил: Automated
 • Үлдэгдэл: 12109.85
 • |
 • Цэвэр ашиг: 17807.36
 • |
 • Хөвөгч P/L: -13.56
 • |
 • Хувьцаа: 12096.29
 • |
 • Маржин: 19.61
Тэнцвэр 12,109.85
Цэвэр ашиг 17,807.36
Хөвөгч P/L -13.56
Хувьцаа 12,096.29
Маржин 19.61
#Хаагдсан арилжаа 11,319
Ашигтай арилжаа 7,869
Алдагдалтай арилжаа 3,414
Ялах % 69.52%
Хугацаа (долоо хоног) 65
Ашиг/Арилжаа $1.57
Дундаж Ашиг $5.95
Дундаж Алдагдал -$8.49
Нийт Ашиг $46,808.94
Нийт Алдагдал -$28,988.16
Ашгийн Харьцаа 1.62
RAR 1.6
Дээд бууралтын хэмжээ $11,124.46
Дээд бууралтын хэмжээ % 65.13 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,548
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$390.3
Дундаж хугацаа 5.35
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 172.25
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 08:00:01 0.98127 2022-10-03 08:20:19 0.98173 4.6 $0.92 $12,109.85
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 07:26:48 0.98159 2022-10-03 08:20:19 0.98173 1.4 $0.28 $12,108.93
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 05:52:34 0.98326 2022-10-03 07:26:48 0.98134 -19.2 -$3.84 $12,108.65
EUR/USD BUY 0.06 2022-10-03 07:00:00 0.9799 2022-10-03 07:26:48 0.98134 14.4 $8.64 $12,112.49
EUR/USD BUY 0.04 2022-10-03 06:33:31 0.98077 2022-10-03 07:26:48 0.98134 5.7 $2.28 $12,103.85
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 06:00:01 0.98275 2022-10-03 07:26:48 0.98134 -14.1 -$2.82 $12,101.57
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 07:00:05 0.97957 2022-10-03 07:00:23 0.97919 3.8 $0.76 $12,104.39
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 06:44:53 0.9794 2022-10-03 07:00:23 0.97919 2.1 $0.42 $12,103.63
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 06:41:11 0.97996 2022-10-03 06:44:52 0.97966 3 $0.60 $12,103.21
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 06:33:29 0.98055 2022-10-03 06:41:10 0.98025 3 $0.60 $12,102.61
EUR/USD SELL 0.04 2022-10-03 05:52:29 0.98268 2022-10-03 06:33:28 0.98083 18.5 $7.40 $12,102.01
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 05:43:46 0.98063 2022-10-03 06:33:28 0.98083 -2 -$0.40 $12,094.61
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 04:57:54 0.97854 2022-10-03 06:33:28 0.98083 -22.9 -$4.58 $12,095.01
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 05:52:25 0.9827 2022-10-03 05:52:33 0.983 3 $0.60 $12,099.59
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 05:52:01 0.9822 2022-10-03 05:52:24 0.9825 3 $0.60 $12,098.99
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 05:45:46 0.98163 2022-10-03 05:51:59 0.98193 3 $0.60 $12,098.39
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 05:43:57 0.98101 2022-10-03 05:45:45 0.98131 3 $0.60 $12,097.79
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 02:00:01 0.98262 2022-10-03 05:43:56 0.98077 -18.5 -$3.70 $12,097.19
EUR/USD BUY 0.08 2022-10-03 04:58:16 0.97871 2022-10-03 05:43:56 0.98077 20.6 $16.48 $12,100.89
EUR/USD BUY 0.02 2022-10-03 01:52:34 0.98286 2022-10-03 05:43:56 0.98077 -20.9 -$4.18 $12,084.41
EUR/USD BUY 0.06 2022-10-03 04:00:01 0.98069 2022-10-03 05:43:56 0.98077 0.8 $0.48 $12,088.59
EUR/USD BUY 0.04 2022-10-03 03:00:01 0.98138 2022-10-03 05:43:56 0.98077 -6.1 -$2.44 $12,088.11
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 04:07:33 0.97911 2022-10-03 04:57:53 0.97881 3 $0.60 $12,090.55
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 04:05:24 0.97969 2022-10-03 04:07:33 0.97939 3 $0.60 $12,089.95
EUR/USD SELL 0.02 2022-10-03 04:00:06 0.98043 2022-10-03 04:05:22 0.98007 3.6 $0.72 $12,089.35
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2