Wave Арилжааны cистем

Wave is a fully automated trading strategy that trades solely on the EURUSD pair. Trades are AI based and are conducted by using multiple entry indicators. Wave operates risk management mechanisms which are set to intervene in extreme market conditions. Trading activity is constantly monitored by the strategy operator.

Эхэлсэн огноо: 2021-06-30 Арилжааны давтамж: 600-800 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EURUSD
Арилжаачдын төрөл: Technical Арилжааны арга барил: Automated
 • Үлдэгдэл: 12402.79
 • |
 • Цэвэр ашиг: 21301.66
 • |
 • Хөвөгч P/L: -312.2
 • |
 • Хувьцаа: 12090.59
 • |
 • Маржин: 93.38
Тэнцвэр 12,402.79
Цэвэр ашиг 21,301.66
Хөвөгч P/L -312.2
Хувьцаа 12,090.59
Маржин 93.38
#Хаагдсан арилжаа 15,638
Ашигтай арилжаа 10,778
Алдагдалтай арилжаа 4,817
Ялах % 68.92%
Хугацаа (долоо хоног) 90
Ашиг/Арилжаа $1.38
Дундаж Ашиг $5.7
Дундаж Алдагдал -$8.27
Нийт Ашиг $61,464.08
Нийт Алдагдал -$39,850.36
Ашгийн Харьцаа 1.54
RAR 1.56
Дээд бууралтын хэмжээ $13,815.84
Дээд бууралтын хэмжээ % 78.22 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,548
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$390.3
Дундаж хугацаа 8.09
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 173.21
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
2023-03-24 09:49:58 Balance Withdrawal -3000 $12,402.79
EUR/USD SELL 0.02 2023-03-20 10:01:03 1.06717 2023-03-24 09:48:16 1.07432 -71.5 -$14.30 $15,402.79
EUR/USD BUY 0.50 2023-03-24 09:47:20 1.07388 2023-03-24 09:48:09 1.07418 3 $15 $15,417.09
EUR/USD SELL 0.13 2023-03-20 10:01:03 1.06717 2023-03-24 09:46:48 1.07324 -60.7 -$78.91 $15,402.09
EUR/USD SELL 0.04 2023-03-20 09:00:01 1.06608 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -74.2 -$29.68 $15,481
EUR/USD SELL 0.86 2023-03-21 11:00:02 1.07617 2023-03-24 09:46:14 1.0735 26.7 $229.62 $15,510.68
EUR/USD SELL 0.14 2023-03-20 12:00:01 1.07059 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -29.1 -$40.74 $15,281.06
EUR/USD SELL 0.02 2023-03-20 08:53:43 1.06553 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -79.7 -$15.94 $15,321.80
EUR/USD SELL 0.54 2023-03-21 10:00:02 1.07454 2023-03-24 09:46:14 1.0735 10.4 $56.16 $15,337.74
EUR/USD SELL 0.08 2023-03-20 10:36:24 1.06936 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -41.4 -$33.12 $15,281.58
EUR/USD SELL 0.02 2023-03-20 08:20:02 1.06341 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -100.9 -$20.18 $15,314.70
EUR/USD SELL 0.34 2023-03-21 09:00:04 1.07288 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -6.2 -$21.08 $15,334.88
EUR/USD SELL 0.06 2023-03-20 10:00:01 1.06733 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -61.7 -$37.02 $15,355.96
EUR/USD SELL 0.20 2023-03-20 13:33:35 1.07255 2023-03-24 09:46:14 1.0735 -9.5 -$19 $15,392.98
EUR/USD BUY 0.50 2023-03-24 08:11:06 1.07876 2023-03-24 08:12:31 1.07906 3 $15 $15,411.98
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-22 18:07:30 1.0848 2023-03-22 18:07:56 1.0845 3 $15 $15,396.98
EUR/USD BUY 0.69 2023-02-14 13:33:00 1.0801 2023-03-22 18:00:45 1.084 -277.41 39 -$8.31 $15,381.98
EUR/USD BUY 0.01 2023-02-14 13:33:00 1.0801 2023-03-21 13:14:25 1.07739 -3.91 -27.1 -$6.62 $15,390.29
EUR/USD BUY 0.01 2023-02-14 13:33:00 1.0801 2023-03-21 13:14:09 1.07738 -3.91 -27.2 -$6.63 $15,396.91
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 11:00:59 1.07692 2023-03-21 11:21:12 1.07722 3 $0.60 $15,403.54
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 10:58:31 1.0762 2023-03-21 11:00:58 1.0765 3 $0.60 $15,402.94
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 10:39:21 1.07565 2023-03-21 10:58:31 1.07595 3 $0.60 $15,402.34
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 10:17:13 1.07511 2023-03-21 10:39:20 1.07541 3 $0.60 $15,401.74
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 09:54:06 1.0746 2023-03-21 10:17:12 1.0749 3 $0.60 $15,401.14
EUR/USD BUY 0.02 2023-03-21 09:31:46 1.07403 2023-03-21 09:54:05 1.07433 3 $0.60 $15,400.54
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2